Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
 • LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • TÌM THẤY 43 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Bổ nhiệm Công chứng viên
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018